Проекттер
Салттуу билимдери

Ак илбирс – кыргыздардын биологиялык жана маданий мурасынын бѳлүгү


Ак илбирс – кыргыздардын  биологиялык жана маданий мурасынын бѳлүгү долбоордун аталышы:

Долбоордун максаты:

 Ак илбирстерди сактоону колдоо жана кыргыз жамааттарынын бүтүндүгүн  маданий ѳз алдынчалуулугун байланыштыруу, анын салттуу билимдерин жана ландшафтты комплекстүү башкаруу жолу менен бекемдѳѳ аркылуу Түндүк жана  Батыш Тянь-Шандагы ак илбистердин экосистемаларын сактоону колдоо.


Долбоорду жүзѳгѳ ашыруу мѳѳнѳтү: 2017-жыл апрель- 2018-жыл март


Долбоордун катышуучулары:


• «Рурал девелопмент фанд»;

• «Кыргыз эл акыл казына» (КЭАК) жайыткерлик тармагы;

• Талас  областынын Талас районунун Калба ААсынын жергиликтүү жамааты;

•Чүй областынын  Кемин   районунун Чоӊ-Кемин  ААсынын жергиликтүү жамааты;


Долбоордун ѳнѳктѳштѳрү:


• «Чоӊ-Кемин»  жана «Беш-Таш» жаратылыш парктары;

•Талас  районунун ААсынын  Бал-Бал   Калба айылындагы Кемин районунун орто мектеби жана  Чоӊ-Кемин ААсынын Шабдан айылындагы орто мектеби;

•Талас ш. «Айкѳл» жарандык демилгелерди ѳнүктүрүү  борбору;

•Аӊчылардын жана  мүнүшкерлердин  «Салбуурун»  федерациясынын Талас бѳлүмү;

•«Таалим-Форум» КФсынын колдоосу менен Мугалимдердин ак илбирсти коргоо боюнча формалдуу эмес тармагы;


Негизги иш-чаралар:


1. Кеминде жана Таласта  сынамык жамааттардын  мектеп  окуучуларынын катышуусу менен ак  илбирстин жашоо  чѳйрѳсүн, тамак-аш шарттарын,проблемаларын тизмеги жүргүзүү,ошондой эле жергиликтүү проблемаларды чечүү  методдору аныкталган.

2. Ак илбирсти жѳнүндѳ маалымдуулукту жогорулатуу  боюнча изилдѳѳ  иш-чараларын «Беш-Таш» жана «Чоӊ-Кемин»жаратылыш парктарынын, ошондой эле ак илбирс  коргоо боюнча формалдуу эмес тармактын Мугалимдеринин менен катышуусу менен,мектеп окуучулары учун КЭАК тармагынын катышуусу менен ѳткѳрүү.

3.«JIBI Friends» Креативдүү искусствонун лагеринин билим  берүү уюму  Бал-Бал жана Шабдан орто мектептеринин окуучулары үчүн.


Лагердин негизги багыттары:

• Креативдүү көркөм өнөрчүлүк жана кол өнөрчүлүгү;

• Салттуу тамак-ашты жасоо;

•Дары чөптөрдү пайдалануу жана чогултуу ;

•Кыргыздардын салттуу мергенчилиги «Салбуурун»;

•Жаныбарлар менен  достошуу күнү,Улуттук парктын территориясына экскурсия;

•Видео  тартуу жана фоторепортаждарды жазуу жөндөмү;
•Ата-энелер үчүн сценка  уюштуруу;
• «JIBI Friends» клубун колдоо үчүн фандрайзинг.

4. Ак илбирс күнүн «Чоӊ  Кемин»  жана «Беш-Таш» жаратылыш – парктары менен,«Jibi Club» ,жергиликтүү жамаат, КЭАК,«Jibi Club» ишмердүүлүгүн колдоо үчүн  фандрайзинг иш чараларын жүргүзүүчу ѳнѳктѳш уюмдар менен ѳткѳрүү.

Долбоордун күтүлүүчү натыйжалары:


• Креативдүү искусствонун «JIBI Friends» билим берүү лагеринин жыйынтыгы боюнча мектеп окуучулары буюмдарды, сувенирлерди, открыткаларды, ошондой эле кѳчмѳндѳрдүн пайдалуу тамактарын жасаганга окутулушат;

• Лагердин катышуучулары ак илбирс жана жаныбарлар жѳнүндѳ билимдерди алардын жашоо чѳйрѳсүнѳн, ошондой эле жергиликтүү аӊчылардын акылга сыярлык аӊчылык эрежелери жѳнүндѳ билимдерди алышат;

• Эки сынамык жаfматта«Jibi Club» түзүлмѳкчү, ага балдар, ата-энелер, КЭАК мүчѳлѳрү жана башка жашоочулар мүчѳ боло алышат;

• Ак илбирстин эл аралык күнүнѳ карата Ак илбирстин күнү ѳткѳрүлмѳкчү, ал долбоордун бардык катышуучуларын, ѳнѳктѳштѳрүн,жергиликтүү жаратылышты коргоо мекемелерин,ѲЭУларды, изилдѳѳчүлѳрдү,ММКларды баш коштурмакчы;

• Долбоордун сынамык жерлериндеги ак илбирстин сакталышы боюнча эки кыска брошюра чыгарылмакчы,ошондой эле окуучулардын катышуусу менен ак илбирс жѳнүндѳ видеофильм тартылмакчы.


Долбоор АКШнын Силикон ѳрѳѳнүнүн Жамааттык  фондунун АКШ(SVCF)-(www.siliconvalleycf.org),ошондой  элеКристенсен Фонду,АКШ  (www.christensenfund.org) тарабынан тузулгон коммерциялык эмес, илимий-изилдоо уюму болгон КФ«Рурал девелопмент фанд »(www.rdf.in.kg)  колдоосу менен менен ишке ашырылууда.


Фондун байланыш маалыматтары:


Кыргыз Республикасы,Бишкек ш., Геологический кѳч.,11, офис  1;


Электрондук дарек: general@rdf.in.kg;


Телефон: +996 (770) 330106;


Веб-сайт: www.rdf.in.kg;


Facebook: Fund Development Rural


Бул жарыялоо  сөссүз эле Кристенсен Фондунун,АКШ жана Силикон ѳрѳѳнүнүн Жамааттык фондунун АКШ(SVCF) пикирин чагылдырбайт.